SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Topforsport s.r.o.
Spoločnosť Topforsport s.r.o. ID: 29213291
VAT ID: CZ29213291
s sedežem v Brnu – Žebětín, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Češka republika, družba vpisana v poslovni register, ki ga vodi okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 66187 (16.4.2010)

Spletna trgovina: WePlayBasketball.si

E-mail: info@weplaybasketball.si

Telefon: +49 79 519 549 600 (v angleščini)

Ti splošni pogoji poslovanja družbe Topforsport s.r.o. za prodajo blaga in storitev veljajo za spletno trgovino na spletnem mestu WePlayBasketball.si in so sestavljeni iz naslednjih členov:

1. člen - Splošne določbe
2. člen - Naročanje blaga - cene, plačilo in dostava
3.a člen - Pravilnik o preklicu naročila
3.b člen - Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene v komunikaciji na daljavo
4.a člen - Garancijski pogoji
4.b člen - Pravilnik o reklamacijah
5. člen - Druge določbe
6. člen - Dodatne storitve in posebne kategorije produktov
7. člen - Končne določbe

1. člen
Splošne določbe

 1. Prodajalec je gospodarska družba Topforsport s.r.o., ID: 29213291, ID za DDV: CZ29213291; s sedežem v Brnu - Žebětín, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Češka republika, družba je bila vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 66187; datum vpisa: 16.04.2010 (v nadaljnjem besedilu: “prodajalec”).
 2. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu www.WePlayBasketball.si (v nadaljnjem besedilu "spletna trgovina"), prek spletnega vmesnika trgovine (v nadaljnjem besedilu"vmesnik").
 3. Ti splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju "kupoprodajna pogodba") sklenjeno med prodajalcem in vsako fizično osebo, ki naroči izdelke ali storitve (v nadaljevanju "kupec" ali "vi") v prodajalčevi spletni trgovini. Ti splošni pogoji poslovanja so skupaj s politiko zasebnosti neločljiv del kupoprodajne pogodbe.
 4. Z uporabo spletne trgovine se kupec strinja s politiko zasebnosti, ki velja za vse podatke, ki jih prodajalcu posreduje prek vmesnika in ki se lahko v skladu z veljavnimi zakoni zbirajo med tem postopkom. Celotno politiko si lahko pogledate TUKAJ.
 5. Z oddajo naročila kupec potrdi vse naslednje (a-d): da

      (a) je polnoleten ali je prejel dovoljenje skrbnika za oddajo naročila,
      (b) je seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja ter vsemi spremljajočimi dokumenti,
      (c) je sposoben skleniti pravno zavezujočo pogodbo in
      (d) soglaša z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov v obsegu izvajanja predmeta sklenjene kupoprodajne pogodbe.

2. člen
Naročanje blaga - cene, plačilo in dostava

 1. Vmesnik zagotavlja informacije o ponujenem blagu in storitvah, vključno s cenami posameznih produktov. Cene so navedene vključno z DDV in vsemi povezanimi stroški.
 2. Vse predstavitve blaga na vmesniku so zgolj informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe za to blago.
 3. Cene produktov veljajo od trenutka oddaje naročila, razen v primeru preklica s strani prodajalca (glej 3.a člen Pravilnik o preklicu naročila).
 4. Načini dostave in njihovi pogoji so navedeni v razdelku "Dostava in plačilo" v vmesniku. Dostavo na ozemlju Republike Slovenije organizira prodajalec. Stroški dostave se lahko razlikujejo glede na način dostave. Konkretni način dostave izbere kupec na podlagi veljavnega cenika, ki je na voljo v razdelku "košarica".
 5. Vsi razpoložljivi načini plačila so navedeni v razdelku "Dostava in plačilo" v vmesniku. Prodajalec ne sprejema drugih načinov plačila, razen tistih, ki so navedeni v omenjenem razdelku in so na voljo v "košarici", in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala, če bi kupec poskušal plačati na kakršen koli drug način.
 6. Kupec se strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prodajalec ni odgovoren za stroške, ki kupcu nastanejo zaradi uporabe komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, telefonski stroški itd.).
 7. Za naročilo izdelkov kupec izpolni obrazec za naročilo v razdelku “košarica” v vmesniku. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti podatke iz točk (a-d):

      (a) naročene produkte (kupec doda blago v elektronsko "košarico" v vmesniku in lahko v "košarici" izbere dodatne storitve),
      (b) način plačila kupnine,
      (c) zahtevani način dostave s pripadajočimi stroški in
      (d) dodatne storitve (če so na voljo) in s tem povezane stroške.

(v nadaljnjem besedilu "naročilo" ali "oddaja naročila").

 1. Kupoprodajna pogodba začne veljati v trenutku, ko kupec od prodajalca prejme elektronsko sporočilo "potrditev naročila" skupaj z ostalo dokumentacijo. Spremne dokumente si lahko ogledate na naslednjih straneh: Splošni pogoji poslovanja , Politika zasebnosti
 2. Kupec lahko naročilo odda tudi po elektronski pošti, telefonu ali drugih sredstvih za komunikacijo na daljavo v skladu s pogoji, določenimi v vmesniku. Ne glede na to, kako je bilo naročilo oddano, je le to veljavno šele, ko kupec prejme elektronsko sporočilo "Potrditev naročila" (glej 2. člen(8)).
 3. Kupec mora prodajalcu plačati nakupno ceno izdelkov skupaj s stroški pakiranja in dostave v navedenem znesku, razen če ni izrecno navedeno drugače.
 4. V primeru zamude pri odpremi bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V nasprotnem primeru bo kupec prejel elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bilo njegovo naročilo odposlano.
 5. Kupec lahko pred odpošiljanjem naročila preveri in spremeni osebne podatke, vpisane v naročilu, tako da lahko popravi morebitne napake, nastale pri izpolnjevanju obrazca za naročilo, ali celo prekliče naročilo (glej 3.a člen Pravilnik o preklicu naročila). Prodajalec ni odgovoren za to, da ni prejel ali ni sprejel naročila ali da je prejel napačne podatke, ki so bili posredovani namerno ali nenamerno.
 6. Kupec se strinja, da lahko prodajalec objavi tržne akcije "Darilo ob nakupu". Pravila teh promocij so na voljo TUKAJ. V tem primeru so ta pravila sestavni del splošnih pogojev.
 7. Prodajalec lahko kupcem izda naslednje kode za popuste (a-b):

      (a) "Koda za vrednostni popust"daje registriranim in prijavljenim kupcem pravico, da pri oddaji naročila uporabijo določeno vrednost popusta. Ko je koda aktivna, se nakupna cena zmanjša za določeno fiksno vrednost popusta. V primeru uporabe kode pri nakupu več artiklov bo popust uporabljen za vsak artikel posebej in sorazmerno z njegovim prispevkom k nakupni ceni naročenega blaga.
      (b) "Koda za odstotni popust"registriranim in prijavljenim kupcem omogoča, da pri oddaji naročila uporabijo odstotni popust. Ko je koda za popust aktivna, se cena blaga zniža sorazmerno z določenim odstotkom popusta.

Koda popusta se aktivira, ko je vnešena v polje "Vstavite novo kodo popusta" v košarici ali v delu uporabniškega profila "Moje kode za popust". Popustov, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče kombinirati med seboj.

 1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom tako, da plača celotno kupnino za blago in ga prevzame od prodajalca ali po medsebojnem dogovoru od tretje osebe.

3. a člen
Pravilnik o preklicu naročila

 1. Kupec lahko prekliče naročilo po telefonu (+420 222 74 64 24) ali po e-mailu na e-mail do trenutka, ko prodajalec organizira transport do kupca. V pisnem preklicu obvezno navedite številko naročila. Številka naročila je navedena v potrditvi naročila, ki je po sprejetju naročila poslana na navedeni e-poštni naslov, in v moja naročila uporabniškega profila kupca. (glej Politiko zasebnosti za več informacij o uporabniških profilih).
 2. Prodajalec si pridržuje pravico, da prekliče naročilo ali njegove dele v katerem koli od naslednjih primerov (a-e):

      (a) se blago ne proizvaja ali dobavlja več;
      (b) je dobavitelj znatno spremenil ceno;
      (c) v primeru očitne napake v ceni blaga (tj. cena se očitno razlikuje od običajne cene za to vrsto izdelka). Očitna napaka v ceni blaga je na primer cena, ki je za 60 % nižja od običajne cene za to vrsto izdelka;
      (d) posredovani podatki za računanje niso pravilni ali jih ni mogoče preveriti;
      (e) prodajalec ne dostavlja na navedeni naslov za dostavo.
Če pride do takšne situacije, prodajalec o tem nemudoma obvesti kupca, da se dogovorita o nadaljnjem ravnanju.

 1. Komercialna preprodaja blaga, ki ga ponuja Top4Sport, ni dovoljena. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sprejme naročila ali odstopi od kupoprodajne pogodbe, če izve, da namerava kupec blago komercialno preprodajati.

3. b člen
Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene v komunikaciji na daljavo

 1. Kupec lahko delno ali v celoti odstopi od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v 30 dneh od dostave blaga njemu ali tretji osebi (ki ni dostavljalec), ki jo določi kupec. Kupec mora v tem roku prodajalcu poslati obvestilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora nato blago brez neupravičenega odlašanja vrniti prodajalcu najpozneje v 14 dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe.
 2. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi predlogo, ki jo zagotovi prodajalec in je priloga k tem splošnim pogojem poslovanja (glej Prilogo I). Priporočamo, da kupec odstopi od pogodbe na tak način, da pošlje nedvoumno obvestilo na elektronski naslov prodajalca: info@weplaybasketball.si.
 3. Prodajalec bo kupcu vrnil denar v 14 dneh po kupčevem odstopu od kupoprodajne pogodbe, vendar ne prej kot po tem, ko prodajalec prejme vrnjeno blago.
 4. Pri vračilu blaga, naročenega z uporabo kode za popust, se kupcu vrne samo znesek, plačan za vrnjen kos blaga. (glej 2. člen(14)).
 5. Poleg vračila kupnine je kupec v primeru popolnega odstopa od pogodbe upravičen do povračila stroškov, povezanih z dostavo blaga, toda samo strošek najcenejšega prevoza, ki ga je ponudil prodajalec. Stroške, povezane z vračilom blaga, krije kupec.
 6. Kupec se zaveda, da med drugim ne more odstopiti od (a-d):

      (a) kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo prilagojeno glede na želje kupca;
      (b) kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki se hitro pokvari, in blaga, ki je bilo po dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom;
      (c) kupoprodajne pogodbe za dobavo zapečatenega blaga, ki ga je potrošnik vzel ven in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
      (d) nakupne pogodbe za dobavo digitalnih izdelkov, če se je začel uporabljati dostop do digitalnega izdelka.

 1. Odstop od kupoprodajne pogodbe se lahko zavrne, če je blago kupil podjetnik ali pravni subjekt. V takih primerih se uporabljajo ustrezne določbe Obligacijskega zakonika.
 2. Kupec se strinja, da v primeru, če je vrnjeno blago poškodovano, rabljeno izven okvira predvidene uporabe ali celo delno porabljeno, prodajalec pridobi pravico do nadomestila za nastalo škodo. Kupec se strinja, da bo višino zneska nadomestila določil prodajalec glede na stanje vrnjenega blaga, in če prodajalec oceni, da je blago neprimerno za prodajo, lahko prodajalec odškodninski zahtevek enostransko pobota s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine
 3. VČe kupec soglaša s prevzemom brezplačnega darila skupaj z blagom, ki ga je kupil, in odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora darilo skupaj z blagom vrniti prodajalcu. V nasprotnem primeru ima prodajalec pravico enostransko pobotati vrednost darila, ki ni bilo vrnjeno, s kupčevo pravico do vračila kupnine (glej 2. člen(15)) .

4. a člen
Garancijski pogoji

 1. Vsa vprašanja, ki niso urejena v tem dokumentu, ureja Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, kakor je bil nazadnje spremenjen.
 2. Če so produkti kupljeni v okviru poslovanja, pritožbe urejajo veljavne določbe Obligacijskega zakonika, kakor je bil nazadnje spremenjen.
 3. Kupec ne sme sprejeti poškodovane pošiljke od dostavljavca in se mora v tem primeru obrniti na prodajalčev oddelek za pomoč strankam. V primeru prevzema poškodovane pošiljke se pritožba reši z dostavljalcem.
 4. Ob prevzemu pošiljke mora kupec brez neupravičenega odlašanja preveriti blago in o morebitnih napakah pisno poročati na elektronski naslov v 24 urah, po možnosti s fotografsko ali video dokumentacijo: info@weplaybasketball.si. Način opisa napake in druge potrebne informacije so navedene v 4.b členu Pravilnik o reklamacijah.
 5. Prodajalec jamči kupcu, da je blago ob primopredaji brez napak. Prodajalec kupcu zlasti jamči, da je ob prevzemu blaga s strani kupca (a-e):

      (a) ima blago lastnosti, ki sta jih pogodbenici določili; če take določbe ni, ima blago lastnosti, ki jih opisuje prodajalec ali proizvajalec ali ki jih kupec pričakuje glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja prodajalca ali proizvajalca;
      (b) je blago skladno z namenom, ki ga je navedel prodajalec, ali z namenom, za katerega se takšno blago običajno uporablja;
      (c) kakovost in oblikovanje blaga ustrezata določenemu vzorcu ali predlogi, če je bila kakovost ali oblikovanje določeno v skladu z določenim vzorcem ali predlogo;
      (d) količina, velikost ali teža blaga ustrezajo zahtevam;
      (e) blago izpolnjuje zahteve zakonskih predpisov.

 1. Določbe zgornjega odstavka ne veljajo za blago z napako, prodanega po nižji ceni zaradi napake, za običajno obrabo zaradi običajne uporabe, v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji obrabe ob prevzemu s strani kupca, ali če izhaja iz narave blaga.
 2. Pravica iz naslova neustrezne izpolnitve ne velja za napake, nastale zaradi uporabe v nasprotju z navodili za uporabo, napake, ki so posledica mehanskih poškodb ali naravnih dejavnikov. Tako se lahko reklamacije uveljavljajo le v zvezi z napakami, ki so posledica napake materiala ali nepravilne tehnologije izdelave.
 3. Prodajalec ni odgovoren za škodo, ki jo povzroči delovanje ali okvara produkta.
 4. Kupec lahko uveljavlja pravico iz jamstva za napake potrošniškega blaga v 24 mesecih od prevzema blaga; ta rok se lahko podaljša z izjavo v garancijskem listu. Če se garancijski rok podaljša, prodajalec v garancijskem listu določi pogoje in obseg podaljšane garancije. Če garancijski list ne obstaja, ima enak namen davčni dokument (račun).
 5. Trenutek uveljavljanja reklamacije je trenutek, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago.
 6. V primeru neupravičene in zato zavrnjene reklamacije se kupec strinja, da bo prodajalcu plačal razumno nastale stroške, povezane z reklamacijskim postopkom, ki presegajo običajni način reševanja (zlasti stroške lastnega strokovnega mnenja, stroške pravnega zastopanja itd.). Kupčevo pravico do poravnave stroškov, povezanih z uspešnim reklamacijskim postopkom, urejajo veljavne določbe Obligacijskega zakonika.

4. b člen
Pravilnik o reklamacijah

 1. V primeru reklamacije v zvezi z blagom, kupljenim pri družbi Topforsport s.r.o., kupcu svetujemo, da ravna v skladu s TEMI navodili ali pa priporočamo:
  • Najprej pošljite e-mail z imenom izdelka, številko naročila in podrobnim opisom razloga za reklamacijo na info@weplaybasketball.si. Naš oddelek za pomoč strankam vam bo z veseljem pomagal pri izpolnjevanju spletnega obrazec za reklamacijo ali vas obvestiti o drugih možnostih, ki jih lahko uporabite.
  • Reklamirano blago skupaj z dodeljeno številko reklamacije pošljite na lokalni naslov, naveden v razdelku“Kako vložiti reklamacijo” v e-trgovini.
  • Skupaj z blagom dostavite vse sestavne dele, ki se lahko nanašajo na reklamirano napako, natančno opišite napako ali, odvisno od primera, predložite dokaze o napaki, ki se pojavlja občasno, kontaktne podatke (telefonska številka, e-poštni naslov), navedite pravice, ki jih želite uveljavljati v zvezi z reklamacijo, račun (kopijo) in/ali garancijski list.
  • Kupec se lahko odloči, ali bo sklenil zavarovanje za izgubo, krajo ali uničenje pošiljke. Družba Topforsport s.r.o. ne krije nobenih stroškov ali stroškov poštnine/dostave in ne odgovarja, če pošiljka ni dostavljena ter ne prevzema pošiljk, poslanih po povzetju.
  Zgornja priporočila ne vplivajo na možnosti in pravice potrošnika v okviru veljavnih zakonov, kakor so bili nazadnje spremenjeni, njihov namen pa je omogočiti čimprejšnjo rešitev reklamacije.
 2. Prodajalec izda pisno potrdilo (reklamacijski zapisnik), v katerem navede datum uveljavljanja pravice iz jamstva za napake, potrditev popravila in njegovo trajanje ali po potrebi način reševanja reklamacije.
 3. Reklamacije se rešujejo in napake odpravljajo brez neutemeljenega čakanja in najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. Po zaman preteku takega roka ima kupec pravico zahtevati ustrezen popust na kupnino ali odstopiti od kupoprodajne pogodbe.

5. člen
Druge določbe

Izbira modela obutve

 1. Preden izberete izdelek, upoštevajte lastnosti, ki jih ima izbrani model, namen in pogoje uporabe (npr. vrsta športa, vrsta površine itd.). Vsaka vrsta blaga je izdelana za določeno vrsto uporabe, njene lastnosti pa so prilagojene takšni uporabi.
 2. Pri izbiri športne obutve se prepričajte, da izbrana velikost natančno ustreza potrebam vaših stopal. Skrbno izberite vrsto obutve glede na obliko in širino stopala, višino stopalnega loka, višino stopala in obliko petne kosti. Zelo priporočljivo je, da športno obutev zelo natančno preizkusite. Stopalo mora biti trdno fiksirano, da preprečite premikanje stopala v čevlju in posledično poškodbe podloge vložka v petnem delu. Žal nepravilno izbran model, vrsta ali velikost obutve ne more biti razlog za kasnejše reklamacije. V naši e-trgovini pa lahko najdete številna uporabna orodja (tabelo velikosti, bloge, iskalnik čevljev itd.) ali pa se za pomoč obrnete neposredno na našo službo za pomoč strankam.

6. člen
Dodatne storitve in posebne kategorije produktov

 1. V razdelku “košarica” vmesnika si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu na njegovo zahtevo ponudi dodatne storitve, in sicer (a-b):

      (a) “podaljšano obdobje za vračila”
      (b) "zavarovanje pošiljke"

Zaradi narave storitev, ni mogoče odstopiti od zagotavljanja teh storitev, po tem, ko je naročilo poslano kupcu.

 1. Storitev "zavarovanje pošiljke" daje kupcu pravico do takojšnjega odstopa od kupoprodajne pogodbe in vračila denarja v primeru poškodbe ali izgube pošiljke med dostavo. Po nakupu storitve se Topforsport zavezuje, da bo prednostno obravnaval reklamacije za blago, ki je bilo poškodovano ali izgubljeno med transportom.        - Velja za vse načine dostave, ki jih ponuja Topforsport.
         - Kupec lahko storitev uporablja od predvidenega datuma dostave, ki je naveden v potrditvi naročila, do 24 ur po dostavi blaga.
         - Storitev je mogoče kupiti le enkrat na posamezno naročilo. Storitev velja za vso fizično blago v naročilu.
         - Storitev ni zavarovanje ali katerakoli druga storitev, ki se zagotavlja kot del zavarovalniške dejavnosti.
 2. Storitev “podaljšano obdobje za vračila” daje kupcu pravico, da brez navedbe razloga odstopi od kupoprodajne pogodbe in vrne kupljeno blago v podaljšanem časovnem obdobju. Standardni odstopni rok (glej 3.b(1) člen) se v okviru te storitve dodatno podaljša za nadaljnjih 30 dni. Odstopni rok tako znaša 60 dni ali več, če se zaradi dogodka pri potrošniku navedeno obdobje podaljša.
 3. Tudi za blago, vrnjeno v okviru storitve “podaljšano obdobje za vračila” prodajalec postavlja pogoj, da blago ne sme biti uporabljeno, nima pretečenega roka uporabe, ni delno ali v celoti porabljeno ali poškodovano, razen v primeru, ko kupec preveri izdelek in način njegove uporabe. Blago mora biti vrnjeno v originalni embalaži in z nepoškodovanimi etiketami.
 4. Prodajalec kupcu zagotovi digitalni izdelek, imenovan "darilni bon" (v nadaljevanju “bon”). Bon je edinstvena koda, namenjena plačilu v e-trgovini, kjer ga je mogoče uporabiti za katero koli blago iz ponujene ponudbe. Bon je mogoče unovčiti le po registraciji in prijavi uporabnika. Koda bona se vnese v polje "Vstavite novo kodo popusta" v košarici. Vrednost izbranega blaga se nato zniža za vrednost bona. Če se bon uporabi za nakup več kot enega produkta, veljajo enaka pravila kot v 2.(14.b) členu.
 5. Bon ni mogoče vrniti ali izplačati. Vrednost bona se lahko izkoristi le z enkratnim nakupom in ga ni mogoče uporabiti za druge opravljene storitve, plačilo stroškov pošiljanja ali plačilo po povzetju. Bon velja 180 dni od datuma nakupa in po tem obdobju postane neveljaven.
 6. V primeru uporabe bona za nakup blaga in kasnejšega vračila blaga v določenem roku ali priznane reklamacije, ima kupec med drugim pravico do vračila kupnine v vrednosti bona.

7. člen
Končne določbe

 1. Neveljavnost posamezne določbe te pogodbe ali katerega koli pogodbenega dogovora med strankama ne vpliva na veljavnost in učinkovitost preostalih določb.
 2. Ti splošni pogoji poslovanja se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti izdelke pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svojega podjetja ali neodvisnega poklica.
 3. Vzorec obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe je priloga k tej pogodbi (glej Prilogo I).
 4. Kupoprodajna pogodba in vsi spremljajoči dokumenti so sestavljeni v slovenščini in urejeni ter se razlagajo skladno z zakoni Republike Slovenije.
 5. Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati 11.7.2022. Spremembe splošnih pogojev poslovanja so pridržane.

PRILOGA I

Odstop od kupoprodajne pogodbe

 

Prodajalec:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Češka republika ID: 29213291, VAT ID: CZ29213291

 

Korespondenčni naslov:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Češka republika

POZOR! Ta naslov se uporablja samo v primeru, da kupec vztraja pri pošiljanju zahtevka o odstopu od pogodbe po pošti namesto po elektronski pošti. To ni naslov za vračilo blaga. Naslov za vračilo blaga najdete v naši e-trgovini v razdelku “Kako vrniti izdelke”.

Kupec:
Ime, priimek:
Naslov:

Kupec obvešča prodajalca, da odstopa od kupoprodajne pogodbe za naslednje izdelke:

 

____________________________________________________________________________

Datum prejema blaga:
Številka naročila:

 

Datum                                                                                                                   Podpis kupca